Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Ujeździe              

 

Statut

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W UJEŹDZIE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest gminną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie samorządowej jednostki budżetowej.

2. Ośrodek realizuje:

1) zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i samorządowej lub innymi podmiotami;

2) inne zadania gminy określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów prawa.

3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19.

4. Ośrodek może używać nazwy skrótowej: „OPS”.

5. Ośrodek używa podłużnej pieczątki z pełną nazwą, adresem i telefonem.

6. Obszarem działalności Ośrodka jest obszar Gminy Ujazd.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania Ośrodka.

§ 2.

Celem działalności Ośrodka jest:

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie ich do integracji ze środowiskiem;

3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

4) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

5) wspieranie i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zaplanowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

 

§ 3.

Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;

6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

7) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

8) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

11) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

12) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

13) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

14) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

16) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

18) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

19) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem”;

20) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

21) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

22) niniejszego Statutu;

23) uchwał Rady Miejskiej w Ujeździe;

24) innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

25) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

26) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

 

§ 4.

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

2) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

4) koordynowanie opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

5) koordynowanie sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, obejmującej w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący;

6) realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;

7) realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art.18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

8) współdziałanie z organizacjami, kościołami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na terenie Gminy Ujazd w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;

9) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka;

10) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań oraz w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości;

11) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;

12) zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych.

 

§ 5.

Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw i rozporządzeń, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków, a w szczególności:

1) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

2) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

3) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych;

4) realizacja zadań własnych i zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

6) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

7) realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego;

8) realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

9) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

10) realizacja zadań zleconych gminie wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

11) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

12) inne zadania określone w niniejszym statucie lub nałożone przepisami powszechnie obowiązującymi, wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem.

§ 6.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.

2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za działalność i wyniki pracy Ośrodka, a także jego gospodarkę finansową.

3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Ujazdu.

4. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

5. Kierownik jest przełożonym służbowym dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje w stosunku do nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

6. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Kierownik wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

8. Kierownik realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę Miejską w Ujeździe oraz Burmistrza Ujazdu.

9. Upoważnienia, o których mowa w ust. 8, mogą być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Informacje

Liczba wyświetleń: 1383
Utworzono dnia: 26.01.2017

Historia publikacji

  • 13.05.2020 09:42, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 13.05.2020 09:41, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 13.05.2020 09:38, Administrator
    Edycja strony: Statut