Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Utworzono dnia 17.05.2024

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                  

W UJEŹDZIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI

w wymiarze 1/1 etatu

 1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Sławięcicka 19

147-143 Ujazd                                                                                                                                                                              

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Główny Księgowy

 1. Określenie wymagań niezbędnych: (formalnych)

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełnić zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. z 2009r. Nr 157, poz. 1240/ następujące niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwo państwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
 6. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 9. Spełnienie przynajmniej jeden z poniższych punktów dotyczących wykształcenia;
 10. ukończył/ła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 11. ukończył/ła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

IV. Wymagania dodatkowe: (będące przedmiotem oceny)

 1. Posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych- w tym doświadczenie na stanowisku księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego lub pracownik działu księgowo-finansowego jednostki pomocy społecznej:
 2. Znajomość przepisów:
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawa o pracownikach samorządowych z aktami wykonawczymi do tej ustawy
 • Ustawa o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy
 • Ustawa od podatku od towaru i usług
 • Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych
 • Ustawa o ordynacji podatkowej
 • Ustawa o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • Ustawa o podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Kodeks pracy
 • Ustawa o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 1. Posiadanie umiejętności sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.
 2. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 3. Biegła obsługa komputera, arkusza kalkulacyjnego, programów księgowych oraz urządzeń biurowych. Umiejętność obsługi programów finansowo – księgowych FIRMY TENSOFT, program  Płatnik oraz  Cesarz ( program sprawozdawczy).
 4. Wysoka kultura osobista
 5. Umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 6. Umiejętność organizacji pracy własnej
 7. Odpowiedzialność, obowiązkowość

10.Komunikatywność, cierpliwość empatia, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów

V.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera i profesjonalnych programów, w sposób zapewniający:
 • Właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planem finansowym i zaangażowaniem
 • Ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki
 • Ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem.
 1. Kwalifikowanie dokumentów do ujęcia w ewidencji księgowej zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 2. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, poprzez złożenie podpisu obok pracownika właściwego rzeczowo.
 3. Kwalifikowanie dokumentów do ujęcia w ewidencji księgowej – dekretacja dowodów księgowych  z wyłączeniem wyciągów bankowych , zgodnie z zakładowym planem kont.
 4. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, polegające na sporządzeniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
 • nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planem finansowym i zaangażowaniem oraz ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki
 • nadzorowanie prac związanych z rachunkowością, wykonywanych przez pracowników księgowości w Ośrodku
 • nadzór nad bieżącym i rzetelnym prowadzaniem księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
 • sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków jednostki, z dokładnością do rozdziału i paragrafu oraz bilansu rocznego
 • terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone w jednostce mienie
 • wyceną aktywów i pasywów, rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansów publicznych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera i profesjonalnych programów  w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem.
 1. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, w sposób zapewniający:

 

 • Prawidłowość umów zawieranych przez jednostki pod względem finansowym,
 • Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • Rzetelne uzgadnianie sald, terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • Prawidłowy obieg dokumentów i dyspozycji rodzących konkretne skutki finansowo-ekonomiczne,
 • Dokonywanie comiesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe oraz bieżące monitorowanie z rocznym planem wydatków
 • Dokumentowanie wszelkich odpłatnych czynności jednostki podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
 • Comiesięczne przygotowywanie deklaracji VAT i wydruków kont księgowych w zakresie rozliczanego podatku.
 1. Opracowywanie wspólnie z kierownikiem jednostki, planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonywania budżetu, sporządzanie sprawozdań z wykonywania planu finansowego tej jednostki oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, instruktaż w zakresie planowania, szczególnie  w przygotowywaniu niezbędnych danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego. W tym zakresie jest Pan/Pani zobowiązany/a do znajomości przepisów, do systematycznego szkolenia i wdrażania się w aktualnie obowiązujące przepisy zarówno w zakresie spraw budżetowych jak i merytorycznych stanowiących podstawę realizacji dyspozycji finansowych.
 2. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla danej jednostki, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych      i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania jednostki.
 3. Nadzór i kontrola naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Kontrola pod względem formalno-rachunkowym:
 5. List płac
 6. Rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych
 7. List składek ZUS od świadczeniobiorców
 1. Nadzór i kontrola zawierania oraz realizacji umów z zakresu Prawa Pracy i umów cywilnoprawnych.

VI. informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca w budynku ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd
 2. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy
 3. Obsługa urządzeń biurowych
 4. Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej  w budynku Urzędu Miasta i Gminy ul. Sławięcicka 19   47-143 Ujazd wyposażonym w windę, posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 5. Praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętność podejmowania decyzji

 

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%

 

 

VIII. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys (CV) zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji podpisany własnoręcznie
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie
 3. Kserokopie dokumentów  potwierdzających zdobyte wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodnością z orginałem
 4. Kserokopie świadectw pracy ( jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodnością z orginałem  lub oświadczenie kandydata w przypadku kontynuacji zatrudnienia
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodnością z orginałem
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać  w innym stosunku pracy, stanowiącym przeszkodę w wykonywaniu obowiązków służbowych w wymiarze jednego etatu
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 10. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii
 11. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia. 
 13. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 202 r. Nr 101, poz.026 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458/
 14. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku pomocy Społecznej w Ujeździe według poniższego wzoru

,, Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ,,Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe” z datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

Kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, poświadczone przez kandydata za zgodnością z orginałem

Kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego ( dotyczy obywateli UE) poświadczone przez kandydata za zgodnością z orginałem

Niezłożenie jakichkolwiek z dokumentów wymienionych w pkt VII skutkować będzie odrzuceniem oferty kandydata

IX.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem”  

,,Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  - Główny księgowy w Referacie Księgowości”, w terminie  w terminie od 17.05.2024r. do dnia 03.06.2024r. do godziny 10.00 pod adresem Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd lub przesłać ( decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe).

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

X.  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne i zostaną dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, na który składa się rozmowa kwalifikacyjna.

XI. Z regulaminem naboru można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd oraz na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej www.opsujazd.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 463 70 47  

XII. Informacja o wyniku naboru niezwłocznie zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe.                                       

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 17.05.2024, 13:01

Zarządzenie Nr 2.2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Załącznik

Utworzono dnia 17.05.2024, 12:55

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie PDF

Załącznik

Utworzono dnia 17.05.2024, 12:55

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik

Utworzono dnia 17.05.2024, 12:55

Klauzula informacyjna PDF

Załącznik

Utworzono dnia 17.05.2024, 12:55

Klauzula informacyjna

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 55

W poprzednim tygodniu: 142

W tym miesiącu: 379

W poprzednim miesiącu: 441

Wszystkich: 37471