Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Utworzono dnia 26.03.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWINIU

PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Przedmiotem zamówienia są Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Na stronie internetowej http://ujazd.pl oraz  http://ujazd.naszops.pl w dniu: 26.03.2018 r.

Baza konkurencyjności: w dniu: 26.03.2018 r.

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

Nazwa zamówienia: Kurs „Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej” w projekcie pn. "Ujazd - gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych.

 1. Zamawiający

Gmina Ujazd

ul. Sławięcicka 19

47-143 UJAZD

NIP: 7561878270, REGON: 53141329

mail: umig@ujazd.pl  

tel.: +48 77 404 87 50

Adres do korespondencji na potrzeby przedmiotowego postępowania:

       Gmina Ujazd – Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

lub na adres:  opsujazd@op.pl

tel. 77 463 70 47, 516 388 110

2.        Tryb postępowania

 1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r. rozdział 6.5.2 pkt.1 lit. b.
 2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
 3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

3.       Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Nazwa zamówienia: Kurs Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej w projekcie pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych.

3.2       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia:

 1. Kurs „Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej” – trener zewnętrzny, sprzęt do zajęć, materiały szkoleniowe, program zajęć

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: kwiecień/maj 2018 roku. Harmonogram zajęć przedstawiony zostanie w „Merytorycznym programie szkolenia” przez wykonawcę, z którym będzie zawierana umowa. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w dni wolne od pracy oraz w weekendy.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

 1. Warunki: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  1. nie podlegają wykluczeniu:

w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 5. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 6. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności tj.: posiadania udokumentowanego programu certyfikacji, jako potwierdzenia nabytych kompetencji
 7. posiadania doświadczenia łącznie:
 • w należytym wykonaniu min. 2 usług edukacyjnych z zakresu opieki senioralnej o łącznej wartości tych usług na min. 90.000,00 zł brutto
 • w realizacji certyfikowanych procesów szkoleniowych
 1. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: minimum 3 trenerami
  z min. 2 letnim doświadczeniem - każdy, w prowadzeniu szkoleń a w tym min 5 szkoleń w grupach min. 10 osobowych z zakresu objętego treścią oferty - każda osoba.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści oferty oraz referencje należytego wykonania usług potwierdzające posiadanie doświadczenia Wykonawcy.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.
 2. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
 4. Na każdym etapie postępowania przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.
 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
  w wyniku złożonych zapytań.
 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej, prowadzonego postępowania.
 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę zamawiający upublicznia w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz upublicznia tą informację w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

8.Wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

9. Termin związania ofertą:

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.
 3. Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
 4. Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia oraz 30-dniowy termin związania ofertą.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
 6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie) na adres Zamawiającego
 7. Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty). 
 8. Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
 9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
 10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.
 11. W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 12. Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.
 13. Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
 15. W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),
  gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
 16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

11. Termin składania

Oferty należy składać do końca upływu dnia 6 kwietnia 2018 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w Ujeździe na adres do korespondencji  Zamawiającego
w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej tj.: od 8.00 do 15.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

13. Kryteria oceny oferty:

 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – waga max. 60/100 pkt.

Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru:

Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto ) x 60

 1. Doświadczenie trenera/ów – waga max. 40/100 pkt.

Kryterium doświadczenie trenera/ów będzie obliczane wg wzoru:

Liczba punktów = (Doświadczenie trenera/ów w badanej ofercie/Największe wykazane doświadczenie trenera/ów spośród złożonych ofert) x 40 pkt.

 1. Doświadczenie trenera/ów w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie.
 2. W kryterium doświadczenie trenera/ów punktowane będzie doświadczenie trenera/ów powyżej minimum dotyczącego ilości przeprowadzonych szkoleń z zakresu opieki senioralnej tj.: powyżej 5 każdy.
 3. Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że trenerzy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia będą posiadać łącznie największe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu opieki senioralnej, ponad wymagane minimum tj.: powyżej 5 szkoleń każdy.
 4. Wykazanie tylko 5 szkoleń przez jednego trenera oznacza uzyskanie 0 punktów dla tej osoby.
 5. W przypadku wskazania do przeprowadzenia szkolenia więcej niż jednego trenera do obliczenia punktacji zostanie obliczona średnia arytmetyczna z doświadczenia trenerów spełniających warunki opisane w pkt 5 ogłoszenia.

13.3     Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

 1. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
 2. oczywiste omyłki pisarskie,
 3. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 4. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 2. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,
  w szczególności w zakresie:
 1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265)
 2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
 3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.
  2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty
   w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu

 1. właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
 2. merytoryczny program szkolenia.
 3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

 Danuta Ogaza – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe tel. 516 388 110

 1. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:
 1. nie wpłynie żadna oferta,
 2. wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
 3. wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu,
 4. oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego,
 5. postepowanie obaczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
 6. w przypadku nie przyznania Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
 1. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.
 2. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.

Załączniki do ogłoszenia do pobrania poniżej.

 

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1