Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

Zapytanie ofertowe remont ,, Senior +''

Utworzono dnia 08.07.2024

 Ujazd, dnia 08.07.2024 r.

Nr sprawy: OPS.240.2.2024

 

Zapytanie ofertowe na:

 

 Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w Niezdrowicach – adaptacja parteru na Dzienny Dom Senior+ w ramach programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 – realizacja  zadań w ramach Modułu I  Utworzenie i/lub wyposażenie placówki ,,Senior+”

 

 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Dane Zmawiającego:    Gmina Ujazd / Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sławięcicka 19,     47-143 Ujazd  NIP: 756-18-78-270

                                                                                                                                                                

Adres strony internetowej:                           www.opsujazd.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:          Małgorzata Bachen

E-mail do korespondencji:                           kierownik@opsujazd.pl

 

2. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w regulaminie zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe wprowadzonym zarządzeniem Nr 4/2022 z dnia 13 marca 2022 r., bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).
Komunikacja odbywać się będzie w formie elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej kierownik@opsujazd.pl lub w formie pisemnej, którą można złożyć w siedzibie Zamawiającego (Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd) na zasadach określonych w Zapytaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń 239,39 m2  znajdujących się w zasobach Gminy Ujazd – na parterze budynku użyteczności publicznej.

      Szczegółowe warunki realizacji Umowy i opis zadania określa PRZEDMIAR - Załącznik nr 4.

2) Możliwość składanie ofert częściowych –TAK/ NIE

3)Termin realizacji: Minimalny termin wykonania zamówienia to 14 dni kalendarzowych od dnia  

    zawarcia umowy a maksymalny termin wykonania zamówienia 40 dni od dnia zawarcia umowy.

4)Termin płatności: po realizacji zamówienia.

5) Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy.

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

4. Posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia

5. Posiadają lub dysponują osobą zdolna do wykonania zamówienia

6. Nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia

- Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe  lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) Pełnieniu członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

 

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:

 

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. Nr. 1 do Zapytania).
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (np. KRS, CEIDG)
Oświadczenie że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  przy pomocy poczty elektronicznej na adresie e-mail: kierownik@opsujazd.pl W tytule wiadomości e-mail należy podać numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
Ofertę sporządza się w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli Wykonawca nie dysponuje takimi podpisami, Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w postaci kopii (skanów) dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione. Oferty mogą być składane mailowo.
Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w formie pisemnej – przez dostarczenie jej w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta/opakowanie z ofertą/ powinna być oznaczona co najmniej w określenie OFERTA oraz numer referencyjny sprawy, której dotyczy.

 

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2024 r. do godz. 12.00

 

elektronicznie na adres e-mail. kierownik@opsujazd.pl, lub w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19, na parterze budynku  Urzędu Gminy.

     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, w dniu 15.07.2024 r.  godz. 12.00 .

 

9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Cena 60/100 pkt.

Wzór: (najniższa cena spośród złożonych ofert/cena badanej oferty) x 60 pkt.

 

Termin wykonania zamówienia 40/100 pkt.

Wzór: (najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród złożonych ofert/termin wykonania zamówienia badanej oferty)x40 pkt.

 

Minimalny termin wykonania zamówienia to 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy a maksymalna termin wykonania zamówienia 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

2) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia, itp.) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów.

4) O wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania  Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty zgodnie z formą komunikacji wskazaną w pkt 6

 

10. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

Zmiany terminu składania ofert;
Zmiany treści Zapytania;
Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
Wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenia;
Odrzucenia oferty;
Przeprowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą, w przypadku braku ofert lub gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
Przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
Unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny (na każdym etapie postępowania) i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

 

12. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 2 (jeżeli jest wymagana)
Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 3
Opis zadania - przedmiar- Załącznik nr 4
Wzór umowy – załącznik nr 5

 

 

 

…..........................................................................................

(podpis Zamawiającego)

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ OFERTY

Utworzono dnia 08.07.2024, 15:50

ZAŁĄCZNIK NR 1

RZUT PARTERU BUDYNKU

Utworzono dnia 08.07.2024, 15:49

ZAŁĄCZNIK NR 2

RODO

Utworzono dnia 08.07.2024, 15:47

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZEDMIAR

Utworzono dnia 08.07.2024, 15:46

ZAŁĄCZNIK NR 4

WZÓR UMOWY

Utworzono dnia 08.07.2024, 15:45

ZAŁĄCZNIK NR 5

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Lipiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 91

W tym miesiącu: 276

W poprzednim miesiącu: 575

Wszystkich: 37943