Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

Stypendia szkolne

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne to świadczenie  pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Mające na celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawowym warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkiwanie rodziny na terenie gminy Ujazd.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz od okoliczności występujących w rodzinie ucznia, takich jak:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • rodzina niepełna.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
 • Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.

Formy udzielenia stypendium szkolnego:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (językowych, plastycznych, muzycznych, w wyjazdach na "zieloną szkołę", w wycieczkach edukacyjnych organizowanych przez szkołę),
 • pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów),
 • świadczenie pieniężne, w okolicznościach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

 1. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
 2. nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w przypadku słuchaczy kolegiów.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać:

 • do 15 września danego roku szkolnego – w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września,
 • do 15 października danego roku szkolnego – w przypadku słuchaczy kolegiów,
 • do 15 lutego danego roku szkolnego – w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

Do wniosku o udzielenie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,

 w szczególności:

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach,
 2. Zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych,
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur, alimentów,
 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
 5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. Zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 9. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych uzyskiwanych przez członków rodziny dochodach.

Od dochodu odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne, oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być np. zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, różnego rodzaju kółka zainteresowań itd.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale także atlas historyczny, mapa, encyklopedia, vademecum, kompendium, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (umowa z operatorem zawarta pod adresem zamieszkania ucznia), czy inne – o ile związane są z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (jak np. kurtka, buty) nie leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Wnioskodawcy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy o systemie oświaty).
Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 8.

CZYNNE:

Poniedziałek 7.00-17.00

Wtorek - Czwartek 7.00-15.00

Piątek 7.00-13.00

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁĘCZNEJ W UJEŹDZIE

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

 

SEKRETARIAT

e-mai: biuro@opsujazd.pl

tel.: 77 463 75 28,  77 463 70 47

FAX.: 77 46370 47

 

POMOC SPOŁECZNA

e-mail.: socjalni@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 13 pracownik socjalny

tel.: 77 401 47 16 pracownik socjalny

 

DZIAŁ ŚWIADZEŃ RODZINNYCH

e-mail: swiadczenia@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 17

 zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny

tel.: 77 401 47 15

Dobry start, Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

 

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

e-mail: ksiegowosc@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 14  księgowość, główna księgowa

tel.: 77 401 47 10  księgowość - kadry

 

KIEROWNIK

e-mail: kierownik@opsujazd.pl

tel.: 77 401 47 11, 516 388 110

 

ASYSTENT RODZINY

e-mail: asystent@opsujazd.pl

77 401 47 12, 516 409 965

 

OŚRODEK WSPARCIA- KLUB SAMOPOMOCY - DOM SENIORA W NIEZDROWICACH

ul. Wiejska 34, 47-143 Ujazd

e-mail: senior@opsujazd.pl

tel. 798 165 041

Zegar

Imieniny

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30